วิธีเลือกตู้เซฟนิรภัยให้ตรงใจคุณ

วิธีเลือกตู้นิรภัยให้ตรงใจคุณ

ประเภท / Type

คำนึงถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ ว่านำไปใช้เก็บทรัพย์สินประเภทใด เนื่องจากตู้นิรภัยมีหลากหลายชนิด ทั้งแบบเก็บทรัพย์สินทั่วไป เช่น เอกสารสำคัญ เครื่องประดับ หรือแบบการใช้งานเฉพาะ สำหรับองค์กร เช่น ตู้นิรภัยสำหรับเก็บเอกสาร ตู้นิรภัยเจาะช่องรับบริจาค เป็นต้น

What will be kept in the safe should be your first concern. Many safes are manufactured to secure a distinct type of objects, such as documents, media files, guns, money, and other valuables.

ขนาด / Size

คำนึงถึงขนาดของทรัพย์สินที่จะเก็บ  แล้วเลือกตู้นิรภัยที่มีมิติภายในเหมาะสมต่อความต้องการ และมีขนาดภายนอกที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้วางตู้

It is important not only choose the safe that is spacious enough to store your items, but also to fit the space to place it.

พื้นที่จัดวาง / Location

คำนึงถึงพื้นที่จัดวางตู้นิรภัย ต้องสะดวกต่อการใช้งานและสามารถรองรับน้ำหนักของตู้ได้

The location for the safe should be based on how frequently you use it, the type and the weight of the safe.

ความแข็งแกร่งและระบบล็อค / Strength & Locking System

คำนึงถึงความมั่นใจในความแข็งแกร่งและทนทานของตู้นิรภัย ที่ผลิตจากโรงงานที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนรูปแบบล็อคที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบกุญแจล็อคพร้อมรหัส กุญแจล็อคอย่างเดียว หรือระบบดิจิตอล

Because you use the safe to protect your valuable items, it is recommended that you choose only strong and durable safe manufactured by a trustworthy company and choose the locking system that best suits your requirements. Popular locking systems are Manual Keys, Combination Lock with Manual Key, and Digital Keypad.

Main Menu